Privacy statement

Wij Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV geregistreerd in het Nederlands Handelsregister onder nummer 22025014 & 54279410 respecteren en gehoorzamen de privacy van elke belanghebbende/data-subject en wij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met het 'GPDR EU-decreet 2076/679'.

Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV draagt ​​zorg voor een deugdelijke beveiliging van haar computersystemen, kantoren en website ter waarborging van de privacy conform artikel 32 AVG. De gegevens omvatten de naam, het adres, het ID-nummer, de geboortedatum, de geboorteplaats, het e-mailadres en indien van toepassing telefoonnummer en auto-kenteken. De ontvangen persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van onze dienstverlening voor en namens onze opdrachtgevers, waaronder het aangeven van een schip / terminal binnenkomst bij de relevante (haven) autoriteiten en eventuele verplichtingen die op ons rusten in relatie tot het ISPS. plichten. De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij met uitdrukkelijke bevestiging van de belanghebbende / data-subject of in het geval dat dit nodig is voor het vervullen van de verplichtingen uit de overeenkomst. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de eventuele wettelijke verplichting van Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV om gegevens beschikbaar te houden.

Na het verstrijken van deze verplichting worden de gegevens ofwel geretourneerd ofwel vernietigd door Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV. Zoals aangegeven is het GPDR van toepassing, wat inhoudt dat iedere belanghebbende / data-subject inzage krijgt in de gegevens van Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV, kan verzoeken om wijziging van de gegevens of verwijdering van de gegevens en het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens. Elk verzoek op grond van het bovenstaande kan worden gericht aan de directeur van Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV die uw verzoek zal behandelen in overeenstemming met het GPDR. De directeur is te bereiken via wim@vlbvlissingen.nl. Indien het data-subject de gegevens niet zelf verstrekt aan Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV; zal de verstrekker van de gegevens aan Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV er zorg voor dragen dat het gebruik van de gegevens niet onrechtmatig is en geen aantasting van de rechten van het data-subject.

Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat de informatieverstrekker niet handelt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. De informatieverstrekker vrijwaart Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV in dat geval voor alle gevolgen als zodanig. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Vlissingse Bootliedenwacht BV & VLB Services Bedrijf BV beperkt tot het bedrag van de servicekosten die aanleiding gaven tot de aanspraak.

Bezoekadres